Πληροφορίες   
DEMO   
F.A.Q     
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ  
Ιστορικό   
Νομοθεσίες

Κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
Ιστορικό του προγράμματος Fedra

Ημερομηνία Έκδοση Αλλαγές

Revised: Μαΐου 30, 2024.


05-24 09.05/2024 Τελευταία ενημερωμένη έκδοση προγράμματος.
Δυνατότητα ενεργοποίησης της αναβάθμισης σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων (ΦΕΚ 3475 Β΄ 24/5/2023) στο πρόγραμμα FEDRA. Κόστος ενεργοποίησης αναβάθμισης 74,40 ευρώ

04-23 06.04/2023 Νέα έκδοση FEDRA Αποτίμηση και επεμβάσεις σύμφωνα με ΚΑΔΕΤ.
Με το ΦΕΚ 1619 Β' 17/03/2023, εγκρίθηκε ο Κανονισμός για την Αποτίμηση και τις Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας (ΚΑΔΕΤ) - ΦΕΚ 2493 Β' 18/04/2023.

03-22 23.03/2022 Στους παραμέτρους υπολογιστικού μοντέλου έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε ποιές τιμές θα χρησιμοποιηθούν για ελέγχους τέμνουσας.

√ Τσεκάροντας την επιλογή "Για διάτμηση Ved, τιμές από ισοδύναμη στατική ανάλυση" το πρόγραμμα χρησιμοποιεί μόνον τιμές από την ισοδύναμη στατική ανάλυση.
Αν δεν τσεκαριστεί η επιλογή αυτή το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τις μέγιστες τιμές μεταξύ ισοδύναμης στατικής ανάλυσης και δυναμικής φασματικής ανάλυσης.

Για μονόροφα και διόροφα κτίρια συνήθως οι τιμές της ισοδύναμης στατικής ανάλυσης είναι μεγαλύτερες ή περίπου ίσες με τις τιμές της δυναμικής φασματικής ανάλυσης. 
Για κτίρια απο δύο ορόφους και άνω οι τιμές της δυναμικής ανάλυσης είναι συνήθως αρκετά μεγαλύτερες από τις τιμές της ισοδύναμης στατικής ανάλυσης.

03-22 17.03/2022 Τελευταία ενημερωμένη έκδοση προγράμματος.
Προστέθηκε ο Κανονισμός για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας, ΚΑΔΕΤ Σχέδιο - Μάρτιος 2021, στάθμη επιτελεστικότητας Α.

02-22 27.02/2022 Οι έλεγχοι σε εκτός επιπέδου φορτίσεις αναβαθμίστηκαν με στοιχεία προτεινόμενα στο σχέδιο του ΚΑΔΕΤ (Σχέδιο Μάρτιος 2021).

Στην επιλογή Υπολογισμοί - Διαστασιολόγηση, προστέθηκαν Τοίχοι σε κάμψη.
Έχετε την δυνατότητα να επέμβετε και να τροποποιήσετε στοιχεία τοίχων που προκύπτουν από αυτόματη αναγνώριση πλακών. Θα πρέπει να ελέγξετε τα στοιχεία αυτά όπως εξωτερικοί τοίχοι, πλάτος Bx και μειωτικός συντελεστής ξ.

02-22 17.02/2022

Προσθήκες Φεβρουάριος 2022

Βελτίωση υπολογιστικού μοντέλου προγράμματος.
Στους υπολογισμούς της τοιχοποιίας προστέθηκε το κουμπί “Σύντομο Τεύχος” για προεπισκόπηση και εκτύπωση του πινακοποιημένου τεύχους μελέτης.

Παράμετροι υπολογιστικού μοντέλου
Μειωτικός συντελεστής Φ
i στην κορυφή των τοίχων, μία επιλογή που μπορεί να βοηθήσει εάν οι εκκεντρότητες στο πάνω μέρος είναι πολύ δυσμενείς.
Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε όριο 0.40
x πλάτος αντί 0.45 x πλάτος (ο παλιός Ευρωκώδικας ENV 1996 είχε συντελεστή 0.40).

Αντισεισμικός σχεδιασμός
Στην ισοδύναμη στατική ανάλυση η σεισμική δράση υπολογίζεται για την θεμελιώδη ιδιοπερίοδο.
Σε μονώροφα κτίρια αυτή είναι λίγο πιο μικρή από τη μέγιστη καθώς η θεμελιώδη ιδιοπερίοδο μονώροφων κτιρίων είναι κάτω του 0.15
sec.
Για κτίρια μεγαλύτερα των δυο ορόφων η σεισμική δράση μειώνεται καθώς χρησιμοποιούμε τον συντελεστή λ = 0.85. Σύμφωνα με Ευρωκωδικα 8-1 4.3.3.2.2. ο συντελεστής λ στον ΚΑΔΕΤ είναι ο συντελεστής Cm = 0.80.
Στον αντισεισμικό σχεδιασμό οι τελικές δυνάμεις τοίχων υπολογίζονται ως μέγιστες τιμές μεταξύ ισοδύναμης στατικής ανάλυσης και φασματικής ανάλυσης.
Έλεγχος ανατροπής γίνεται στο ισόγειο σύμφωνα με ΚΑΔΕΤ.
Επίσης προστέθηκαν έλεγχοι αδρανούς περιοχής και έλεγχος μέγιστης θλιπτικής τάσης των τοίχων ισογείου λόγω σεισμού.
Οι υπολογισμοί αδρανούς περιοχής και θλιβόμενης ζώνης σε όλους τους ορόφους και αδρανείς περιοχές >50% δεν είναι αποδεκτές.

Έλεγχος διάτμησης
Σε διαζωματικές τοιχοποιίες λαμβάνουμε υπ’ όψη μία μικρή αύξηση της διατμητικής αντοχής λόγω κατακόρυφων διαζωμάτων.
Οι ελάχιστες διαστάσεις και αποστάσεις των κατακόρυφων οπλισμένων ζωνών αναφέρονται στο τεύχος υπολογισμού.
Προστέθηκε ο έλεγχος επάρκειας, ο λόγος επάρκειας λ = (σύνολο δυνάμεων σχεδιασμού) / (σύνολο αντοχών) είναι μία καλή ενδεικτική τιμή για την απομένουσα αντοχή του κτιρίου σε τέμνουσα λ<1.

Aποτίμηση υπάρχοντος

Προστέθηκε ο υπολογισμός αύξησης αντοχών λόγω αρμολογημάτων και ενεμάτων σύμφωνα με το ΚΑΔΕΤ § 8.9.3 και § 8.9.5.1 (Σχέδιο Μάρτιος 2021)


06-21 29.06/2021 .Βελτίωση της αναγνώρισης τοπολογίας του κτιρίου, στην περίπτωση εμφάνισης μηνύματος "Πρόβλημα αστάθειας στην εσχάρα πατώματος, ανεπάρκεια στηρίξεων".

05-21 12.05/2021
 • Στους παραμέτρους υπολογιστικού μοντέλου προστέθηκε η δυνατότητα καθορισμού του ελάχιστου και του μέγιστου ύψους πεδίλου τοίχων.

 • Στην ενίσχυση υφισταμένων, στους υπολογισμούς το Αρχικό κτίριο υπολογίζεται με τις κανονικές αντοχές της τοιχοποιίας αλλά με επιπρόσθετους ελέγχους για υφιστάμενα σύμφωνα με Ευρώδικα 8-3 και για το λόγο αυτό προστέθηκε και ο συντελεστής εμπιστοσύνης.


02-21 12.02/2021 Έκδοση FEDRA Plus
Προσθήκη σύμμικτων πλακών από χαλύβδινο έλασμα και μπετόν σύμφωνα με Ευρωκώδικα 4.

01-20 10.01/2020 Ενημέρωση αδειών χρήσης 2020.

04-19 09.04/2019 Θεμέλια τοιχων στο FEDRA
Στην επιλογή Σκυρόδεμα-Έδαφος, στην Θλιπτική αντοχή εδάφους qu, εισάγοντας qu = 1.50 MPa, τότε το πρόγραμμα χρησιμοποιεί σαν διαστάσεις θεμελίου ότι καθορίζετε στο μενού Παράμετροι/ Παράμετροι, συντελεστές έργου, εκτός αν χρειάζεται μεγαλύτερες διαστάσεις.
Αν η θλιπτική αντοχή είναι <1.50 τότε το πρόγραμμα σαν ελάχιστο πλάτος θεμελίου παίρνει το πλάτος του τοίχου + 10 εκατοστά εκατέρωθεν και ελάχιστο ύψος θεμελίου ένα ύψος για άκαμπτο θεμέλιο.

10-18 03.10/2018

Τόξα - Θόλοι, Υπολογισμός τόξων

Τόξα από τοιχοποιία ή μπετόν. Εισάγετε τα γεωμετρικά στοιχεία και τις αντοχές του υλικού. Επιλύετε το τόξο. Αποτελέσματα μετατοπίσεις, διαγράμματα ροπών διατμητικών και αξονικών δυνάμεων, καθώς και εσωτερικών τάσεων. Έλεγχος τάσεων για υπερβάσεις αντοχής.

Στα δεδομένα εισάγετε τους συντελεστές ασφαλέιας φορτίων γG για μόνιμα και γQ για κινητά, καθώς και τον συντελεστή ασφαλείας υλικού γΜ, με τον οποίο διαιρούνται οι αντοχές σε θλίψη, εφελκυσμό και διάτμηση.
Η προσθήκη αυτή ενεργοποιείται στην έκδοση FEDRA Plus.


06-18 Ver. 11.06/2018 Κτίρια με Παλιό Αντισεισμικό Κανονισμό 1959
1. Στο μενού [Παράμετροι/Παράμετροι, συντελεστές έργου..], ορίζετε Συντελεστές
    Δράσεων Φορτίων γG και γQ =1.00
.
2. Tσεκάρετε την επιλογή "Αντισεισμικός κανονισμός 1959, ορθογωνικό διάγραμμα..."
3. Eπιλέγετε στο μενού [Παράμετροι/Υλικά/Κανονισμοί EC6, EC2, EC8], "Ευρωκώδικας 6,ΕΚΩΣ,ΕΑΚ"
4. Επιλέγετε Σεισμική ζώνη α = 1.75xε.
Tο σεισμικό φορτίο υπολογίζεται ως Sd(T) = ε.g.
Συντελεστές ε βάσει του Πίνακα ΙΙ (ΦΕΚ 36 Α- 26/02/1959)
   

03-18 Ver. 27.03/2018 1. Στην έκδοση FEDRA Plus προστέθηκαν στον Ευρωκώδικα 6-Τοιχοποιία, έξι περιπτώσεις μεμονομένων τοίχων σε αξονικά διατμητικά και εκτός επιπέδου φορτία και συνδυασμούς αυτών.
2. Στην αναγνώριση πλακών του προγράμματος αν καθορίσετε πάχη πλακών μέχρι 5 εκατοστά (όχι μηδέν), οι πλάκες αυτές δεν εμφανίζονται στις επιλύσεις. Τα φορτία τους όμως κατανέμονται στους τοίχους. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση μικτού πατώματος, μπετόν και ξύλινο δάπεδο.

03-18 Ver. 02.03/2018 Νέα έκδοση FEDRA 2018
Έ
λεγχος στατικής επάρκειας σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8-3
Αποτίμηση αντοχής κτιρίου

Επεμβάσεις, ενισχύσεις, μανδύες, οπλισμένα επιχρίσματα, FRP
Δυναμική φασματική ανάλυση
Ωθήσεις γαιών σε τοίχους υπογείων
Βελτίωση υπολογισμών για κάμψη εκτός επιπέδου

Περισσότερα...

11-17 Ver. 09.11/2017 Έκδοση FEDRA Plus
Αντιμετώπιση πρόσθετων κατασκευών στα κτίρια φέρουσας τοιχοποιίας.
Προστέθηκαν στοιχεία κατασκευών από Οπλισμένο σκυρόδεμα, Χάλυβα, Σύμμικτα, Ξύλο και Γεωτεχνικά σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 2, 3, 4, 5 και 7.
Επίσης βοηθήματα για υπολογισμό Φορτίο Χιονιού-Ανέμου σύμφωνα με Ευρωκώδικα 1 και για τις μηχανικές ιδιότητες της τοιχοποιίας σύμφωνα με Ευρωκώδικα 6.
Περισσότερα...

01-16 Ver. 25.01/2016 Αν στα Windows δεν εμφανίζονται σωστά σε ορισμένα σημεία τα Ελληνικά, τότε σημαίνει οτι η βασική γραμματοσειρά των Windows σας (Ms Sans Serif) δεν είναι σωστή.
Στην περίπτωση αυτή στην επιλογή Αρχείο/Κύρια γραμματοσειρά Windows, επιλέξτε γραμματοσειρά Arial.
Για να ενεργοποιηθούν οι αλλαγές επανεκκινήστε το πρόγραμμα.

15.01.16 Ver. 20.01/2016 Προσαρμογή προεπισκόπησης και εκτύπωσης σε windows 10 με υψηλή ανάλυση οθόνης και μεγεθος χαρακτήρων μεγαλύτερο του 100%.

06/14 Ver. 10.06/2014

Βελτίωση εξαγωγής τεύχους σε PDF και WORD αρχεία.
Σύνθετη προεπισκόπηση με μικρογραφίες (επιλογή απλής προεπισκόπησης χωρίς μικρογραφίες).


05/14 Ver. 29.05/2014

Ο υπολογισμός της διατμητικής αντοχής εναρμονίστηκε πλήρως με τον Ευρωκώδικα 6 ΕΝ1996-1-1:2005.
1. Αοπλη τοιχοποιία
Vsd = fvd t lc (lc = μήκος θλιβόμενου μέρους τοίχου) παρ. 6.2 εξ. 6.13.
2. Διαζωματική
τοιχοποιία Vsd = fvd t l (l = μήκος τοίχου) παρ. 6.9.2 (2).
    Στην περίπτωση διαζωματικής η
fvk = fvko + 0.40σd, η σd ανήχθη σε τάση σd ∙ (lc/l). 
3. Οπλισμένη τοιχοποιία
Vsd = fvd t l (l = μήκος τοίχου) παρ. 6.7.2 εξ.6.34
Βελτίωση εξαγωγής τεύχους σε PDF και WORD αρχεία.


01/14 Ver. 08.01/2014 Τελευταία ενημερωμένη έκδοση προγράμματος

11/13 Ver. 22.11/2013 Στο μενού [Παράμετροι υπολογιστικού μοντέλου| q άοπλης τοιχοποιίας], μπορείτε να αλλάξετε το q της άοπλης τοιχοποιίας.

10/13 Ver. 25.10/2013 Στο μενού [Παράμετροι, Συντελεστές έργου] μπορείτε να καθορίσετε τις ελάχιστες διαστάσεις θεμελίου τοίχου.
Αναλυτικότερος έλεγχος θεμελίωσης για εντατικές καταστάσεις STR και GEO καταστάσεις.

04/13 Ver. 22.04/2013 Στο μενού [Παράμετροι υπολογιστικού μοντέλου| q για διαζωματική τοιχοποιία], μπορείτε να αλλάξετε το q για διαζωματική τοιχοποιία.

03/12 Ver. 30.03/2012 Πρόσθετοι έλεγχοι τοίχων σε εκτός επιπέδου καμπτικές ροπές που προκύπτουν από σεισμικά φορτία και ανεμοπίεση.
Προσθήκες FEDRA Νοέμβριος 2011

11/11 Ver. 21.11/2011 Έχει προστεθεί η επιλογή επίλυσης με Ευρωκώδικα 2, 6 και 8 ή με Ευρωκώδικα 6, ΕΚΩΣ και ΕΑΚ. Για νέες κατασκευές επιλέγετε επίλυση με Ευρωκώδικες 2, 6 και 8 και για υφιστάμενες κατασκευές ΕΚΩΣ, ΕΑΚ και Ευρωκώδικα 6.

09/11 Ver. 28.09/2011 Στο μενού Παράμετροι|Υλικά|Παράμετροι Ωπλισμένου Σκυροδέματος προστέθηκε η δυνατότητα να επιλέγει ο χρήστης τις επιθυμητές διαμέτρους οπλισμού για πλάκες, δοκούς, υποστυλώματα και πέδιλα.

Στην επιλογή Διαμόρφωση τεύχους, προστέθηκε η επιλογή του χρώματος εκτύπωσης των λαθών στο τεύχος μελέτης (ως προεπιλογή το κόκκινο χρώμα).


03/11 Ver. 24.03/2011 Το πρόγραμμα FEDRA συνεργάζεται πλήρως με το πρόγραμμα MONA KENAK.
Από το πρόγραμμα FEDRA παράγονται αυτόματα τα δεδομένα της μελέτης θερμομόνωσης ΚΕΝΑΚ για τα στοιχεία όψεων και κατόψεων του κτιρίου.
Άρα από τη στιγμή που έχετε δημιουργήσει μια μελέτη στο πρόγραμμα FEDRA με ένα κλικ έχετε έτοιμη και την μελέτη θερμομόνωσης ΚΕΝΑΚ του κτιρίου σας.

11-09 Ver. 11.11/2009 Προστέθηκε η δυνατότητα ελέγχου τοίχων με ξύλινα πάνελ DB HELLAS σύμφωνα με Ευρωκώδικα 5.

05-09 Ver. 19.05/2009 Επέμβαση στην φέρουσα ικανότητα των γόμφων σε τοίχους από οριζόντιους κορμούς δένδρων.

10/2008 Ver. 30.10/2008 Σημαντική βελτίωση στον Αλγόριθμο αναγνώρισης τοπολογίας κτιρίου.

9/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver. 17.09/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Βελτίωση στον τρόπο εμφάνισης των σκαριφημάτων των τοίχων στο τεύχος της μελέτης.
 2. Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της αντοχής των gunite (σύμφωνα με το Μέρος Ε', Κεφάλαιο 4.3, Η Μηχανική της Τοιχοποιίας Θ.Π. Τάσιου, Αθήνα 1987 και Ευρωκώδικα 2).

 τw   = αρχική διατμητική αντοχή τοίχου
  fcc
  = θλιπτική αντοχή σκυροδέματος
  fsy
  = εφελκυστική αντοχή χάλυβα
  γc   = 1.50
  γs   = 1.15
  As
   = διατομή οπλισμού μανδύα
  s
    = απόσταση οπλισμών
  t
     = πάχος μανδύα
  Κ   =  1 μονόπλευρος, 2 αμφίπλευρος μανδύας


6/2008 Ver. 15.07/2008

5/2008

 

Ver. 12.06/2008

 

Στο μενού Παράμετροι|Παράμετροι, Συντελεστές έργου έχει προστεθεί η δυνατότητα να αλλάζετε το q σε περίπτωση διαζωματικής τοιχοποιίας. Προκαθορισμένη τιμή q = 2.00 βάσει Ευρωκώδικα 6.

3/2008 Νέα έκδοση προγράμματος 3/2008

09/2007 Ver. 09/2007 Προσθήκη στο μενού Παράμετροι της επιλογής Backup Υλικά τοίχων, για την αποθήκευση των υλικών των τοίχων σας.

09/2006 Ver. 12/10/2006 Προσθήκη στο μενού Παράμετροι/Σταθερές υπολογιστικού μοντέλου, στον έλεγχο αντοχής με σεισμό το γΜ μπορεί να ληφθεί μειωμένο στα 2/3 (Ευρωκ. 8 - ΕΝ1998-2003, § 9.6.3).
Ενεργοποιώντας αυτή την επιλογή ο έλεγχος σε διάτμηση γίνεται ευμενέστερος.

11/2005

 

 

Ver. 11/2005

 

 

Προσθήκη στο μενού Παράμετροι/Σταθερές υπολογιστικού μοντέλου, της Μέσης Διατμητικής τάσης τοίχου.
Οι υπολογισμοί της διατμητικής τάσης σχεδιασμού γίνονται με παραδοχή ομοιόμορφης κατανομής διατμητικής τάσης κατά μήκος του τοίχου. Η παραδοχή αυτή μπορεί να γίνει σύμφωνα με το νέο κείμενο του Ευρωκώδικα 6. prEN 1996-1-1:2001 παρ. 6.2.1 (3).

08/2005 Ver. 08/2005

07/2005 Ver. 06/2005

05/2005 Ver. 05/2005

03/2004

 

 

 

 

Ver. 02/2004

 

 

 

 

Προσθήκη επιλογής κατανομής της μάζας του τοίχου στην οροφή και στο δάπεδο του ορόφου
Μία εύλογη τιμή αυτής της κατανομής είναι 50%-50%.
Στην επίλυση προστέθηκε το μενού Παράμετροι από όπου μπορείτε να επιλέξετε :
- Τριγωνικό διάγραμμα κατανομής σεισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα ΕΑΚ ή ορθογωνικό διάγραμμα κατανομής σεισμού. Στην περίπτωση αυτή ο σεισμός λαμβάνεται  1xΜόνιμα+1xΚινητά+Σεισμός.
- Για κατακόρυφη φόρτιση επιλέγετε 1.35xg+1.50xq σύμφωνα με τον Eυρωκώδικα 6 ή 00xg+1.00xq, σύμφωνα με τον παλιό κανονισμό.
Ο Ευρωκώδικας 6 απαιτεί παρ. 3.6.3.(8) μείωση της διατμητικής αντοχής κατά 0.70 για δυναμικές φορτίσεις. Αυτή η απαίτηση του Ευρωκώδικα μπορεί να απενεργοποιηθεί.
Οι επιλογές αυτές δεν διατηρούνται, άρα κάθε φορά που κάνετε επίλυση πρέπει να ενεργοποιούνται.

11/2003 Ver. 12/2003 Κατανομή των Νομών και Δήμων της Ελλάδας στις Ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας με βάση τον Χάρτη.

11/2003   Ver. 11/2003 Τροποποίηση διατάξεων του "Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ-2000" λόγω αναθεώρησης του Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας.

9/2001 Ver. 09-2001
 • Νέο modulus FedraRoofs. Ξύλινες στέγες σύμφωνα με Ευρωκώδικα 5.

1/2001 Ver. 01/2002
 • Αναβάθμιση προγράμματος Fedra-T σύμφωνα με ΕΑΚ 2000
 • Προσθήκη σε τοίχους και δοκούς μόνιμο αλλά και κινητό γραμμικό φορτίο

10/1997 Ver. 10/97
 • Έκδοση προγράμματος και τεύχους μελέτης σε αγγλική γλώσσα.

5/1999

 

 

 

Ver. 5.0/99

 

 

 

 • Προσθήκη δυνατότητας εγγραφής των σχεδίων σε αρχεία *.DXF
 • Προσθήκη μανδύων σκυροδέματος (gunites) στους τοίχους και αυτόματος υπολογισμός της πρόσθετης θλιπτικής και διατμητικής αντοχής.
 • Προσθήκη νέας σύνθετης προεπισκόπησης για αποθήκευση του τεύχους και εκτύπωσης του σε άλλο μηχάνημα.

3/1997 Ver. 3/1997 Πρώτη έκδοση προγράμματος Fedra-T