Πληροφορίες
DEMO
F.A.Q     
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Νέα έκδοση με διαστασιολόγηση κατασκευών
από οπλισμένο Σκυρόδεμα, Χάλυβα ή Ξύλο, σύμφωνα με Ευρωκώδικες 2, 3 και 5

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
Προσθήκες νέας έκδοσης του FRAME2Dexpress:

·    Σχεδιασμός μελών πλαισιακών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα ή ξύλο σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες.
    Όλα τα μέλη του φορέα διαστασιολογούνται αυτόματα για αξονική δύναμη, καμπτική ροπή και διάτμηση στο άνοιγμα και στα
    άκρα. Πραγματοποιείται έλεγχος κάθε στοιχείου σε λυγισμό και στρεπτοκαμπτικό λυγισμό στα στοιχεία από χάλυβα και ξύλο.

·   
Πρότυπα πλαίσια για εύκολη εισαγωγή δεδομένων κόμβων και στοιχείων.
·   
Χαλύβδινες πρότυπες διατομές. Όλες οι πρότυπες διατομές σε πίνακες για εύκολη επιλογή ιδιοτήτων σε μεταλλικά πλαίσια.

Η νέα έκδοση είναι επέκταση του FRAME2Dexpress.

Αρχικά καθορίζετε τον φορέα με τις συντεταγμένες κόμβων και δεδομένα στοιχείων, στηρίξεις και φορτία (μόνιμα-κινητά). Ένα πρόσθετο βοηθητικό σύστημα σας βοηθάει να επιλέξετε και να δημιουργήσετε αυτόματα τον φορέα.

Εν συνεχεία επιλέγετε υλικό (σκυρόδεμα, χάλυβας ή ξύλο) και δίνετε τα απαραίτητα για την αντίστοιχη μελέτη στοιχεία.

Με ένα τελικό κλικ πραγματοποιείται η στατική επίλυση στο συνδυασμό φόρτισης και η διαστασιολόγηση και ο έλεγχος των μελών του φορέα σύμφωνα με τον αντίστοιχο Ευρωκώδικα και το Εθνικό κείμενο εφαρμογής.

Παράγεται πλήρες τεύχος μελέτης, σελιδοποιημένο και με όλες τις επεξηγήσεις, λεπτομέρειες υπολογισμών  και αναφορές στους Ευρωκώδικες.

Περισσότερα PDF...


Σχεδιασμός στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με Ευρωκώδικα 2

Επιλέγετε
υλικό κατασκευής Σκυρόδεμα και μία πρόσθετη καρτέλα Σκυρόδεμα εμφανίζεται στην ομάδα στοιχεία-υλικά. Στη καρτέλα αυτή εισάγετε τα αναγκαία στοιχεία για τη μελέτη οπλισμένου σκυροδέματος των μελών του φορέα. 

Εν συνεχεία πραγματοποιείται η στατική επίλυση του φορέα και η διαστασιολόγηση των μελών του φορέα βάσει του Ευρωκώδικα 2. Υπολογίζονται οι οπλισμοί στο άνοιγμα και τις στηρίξεις κάθε στοιχείου (έλεγχοι σε κάμψη διάτμηση και αξονικό φορτίο, Ευρωκώδικας 2
§6).

Τα κατακόρυφα στοιχεία ελέγχονται σε φαινόμενα δευτέρας τάξης σύμφωνα με τη μέθοδο του πρότυπου υποστυλώματος Ευρωκώδικας 2, §5.8.

Τα μήκη λυγισμού και οι επιθυμητές διάμετροι οπλισμού μπορεί να καθοριστούν για κάθε στοιχείο του φορέα.

Τεύχος εκτύπωσης μελέτης Οπλισμένου σκυροδέματος σύμφωνα με Ευρωκώδικα 2


 


Σχεδιασμός στοιχείων από χάλυβα σύμφωνα με Ευρωκώδικα 3

Επιλέγετε υλικό κατασκευής Χάλυβα και μία πρόσθετη καρτέλα Χάλυβας εμφανίζεται στην ομάδα στοιχεία-υλικά. Στην καρτέλα αυτή εισάγετε τα αναγκαία στοιχεία για την μελέτη δομικού χάλυβα των μελών του φορέα.

Για επιλογή διατομής στοιχείων εμφανίζεται το παράθυρο με τις όλες πρότυπες διατομές και επιλέγετε τύπο και μέγεθος διατομής.

Εν συνεχεία πραγματοποιείται η στατική επίλυση του φορέα και η διαστασιολόγηση των μελών του φορέα βάσει του Ευρωκώδικα 3. Ελέγχονται οι διατομές στο μέσον και στα άκρα κάθε στοιχείου σε κάμψη διάτμηση και αξονικό φορτίο και συνδυασμό τους βάσει Ευρωκώδικα 3
§6.2. Κάθε στοιχείο ελέγχεται σε καμπτικό και πλευρικό στρεπτοκαμπτικό λυγισμό βάσει Ευρωκώδικα 3 §6.3.  

Τα μήκη καμπτικού και πλευρικού
στρεπτοκαμπτικού λυγισμού μπορεί να καθοριστούν για κάθε στοιχείο του φορέα.

Τεύχος εκτύπωσης μελέτης Μεταλλικών στοιχείων σύμφωνα με Ευρωκώδικα 3


Σχεδιασμός στοιχείων από ξύλο σύμφωνα με Ευρωκώδικα 5

Επιλέγετε υλικό κατασκευής Ξύλο και μία πρόσθετη καρτέλα Ξύλο εμφανίζεται στην ομάδα στοιχεία-υλικά.
Στην καρτέλα αυτή εισάγετε τα αναγκαία στοιχεία για τη μελέτη ξύλινων στοιχείων του φορέα.


Εν συνεχεία πραγματοποιείται η στατική επίλυση του φορέα και η διαστασιολόγηση των μελών του φορέα βάσει του Ευρωκώδικα 5. Ελέγχονται οι διατομές στο μέσον και στα άκρα κάθε στοιχείου σε κάμψη διάτμηση και αξονικό φορτίο και συνδυασμό τους βάσει Ευρωκώδικα 5
§6. Κάθε στοιχείο ελέγχεται σε καμπτικό και πλευρικό στρεπτοκαμπτικό λυγισμό βάσει Ευρωκώδικα 5 §6.3.

Τα μήκη καμπτικού και πλευρικού λυγισμού μπορεί να καθοριστούν για κάθε στοιχείο του φορέα. 

Τεύχος εκτύπωσης μελέτης Ξύλινων στοιχείων σύμφωνα με Ευρωκώδικα 5


Πρότυπα πλαίσια για εύκολη εισαγωγή δεδομένων  κόμβων κι στοιχείωνΤύποι διατομών που περιέχονται στο πρόγραμμα για διαστασιολόγηση μεταλλικών στοιχείων. 
Παραμετροποίηση Υλικών Οπλισμένου Σκυροδέματος, Χάλυβα και Ξύλου.

Καμπύλες λυγισμού για πλαισιακούς φορείς αμετάθετα και μεταθετά πλαίσια σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες.

 

Εγχειρίδιο χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή.

Ενημερώσεις προγράμματος δωρεάν μέσω internet.

 

 

 
 
Προς παραγγελία
Παραδείγματα χρήσης προγράμματος

Περισσότερα παραδείγματα PDF...


Μεταλλικό Πλαίσιο 8.40 x 4.60 S355

Επιλέγετε πλαίσιο από Αρχείο/Πρότυπα πλαίσια.

Επιλέγετε ως υλικό Χάλυβας και δίνετε τις βασικές διαστάσεις, διατομές και φορτία των οριζόντιων δοκών. Μπορείτε αργότερα να τροποποιήσετε αυτά τα στοιχεία.
Για διατομές στοιχείων κλικ

Στη συνέχεια ελέγχετε και προσαρμόζετε τα υπόλοιπα στοιχεία της κατασκευής.

Αρχικά επιλέγετε το Εθνικό προσάρτημα, ELOT και τους συντελεστές μόνιμης και μεταβλητής δράσης. Συνήθης τιμές για συντελεστές μόνιμης και μεταβλητής δράσης ULS (οριακή κατάσταση αστοχίας) γG=1.35, γQ=1.50 και για SLS (οριακή κατάσταση λειτουργικότητας) γG=1.00, γQ=1.00.

Ελέγχετε το σχέδιο της κατασκευής.

Κόμβοι. Αρχή συστήματος συντεταγμένων είναι το κάτω αριστερά σημείο.
’ξονας
x-x από αριστερά προς δεξιά, άξονας y-y  από κάτω προς τα πάνω.
Η αρίθμηση κόμβων φαίνεται στο σχέδιο της κατασκευής.

Στηρίξεις. Κόμβοι 1 και 4 πακτώσεις. 

 

Κομβικά φορτία. Κατακόρυφα φορτία στους κόμβους  2 και 3, μόνιμο 95 kN και κινητό 125 kN. Πρόσημο φορτίων (-) αρνητικό, φορτία προς τα κάτω.

Κομβικές μάζες χρειάζονται μόνο στη δυναμική ανάλυση.

Στοιχεία. Η αρίθμηση των στοιχείων εμφανίζεται στο σχέδιο της κατασκευής. Κόμβος A και κόμβος B είναι ο αριστερά και δεξιά κόμβος κάθε στοιχείου.
Υλικό-διατομή είναι ο αριθμός που εμφανίζεται σε παρένθεση σε κάθε στοιχείο και αντιπροσωπεύει την ομάδα διατομής και υλικών που καθορίζεται στην επόμενη καρτέλα.
Διατομές. Ελέγχετε το υλικό κατασκευής να είναι Χάλυβας. Tο μέτρο ελαστικότητας προσαρμόζεται αυτόματα (210 GPa για χάλυβα). Επιλέγετε μονάδες για τις διαστάσεις διατομής π.χ. mm. Για κάθε ομάδα διατομών, (1 οριζόντια δοκός, 2 υποστύλωμα) επιλέγετε διατομή. Κλικ στην στήλη με το όνομα διατομής και η βιβλιοθήκη με όλες τις διατομές εμφανίζεται και επιλέγετε διατομή.
Φορτία στοιχείων. Για κάθε στοιχείο φορτιζόμενο με κατανεμημένο φορτίο δίνετε ένα ή περισσότερα φορτία. Αριθμός φορτιζόμενου στοιχείου, είδος (επιλέξτε μορφή φορτίου), μόνιμο g και κινητό q φορτία σε kN/m. Η κατεύθυνση του φορτίου είναι (2) προς τα κάτω για φορτία βαρύτητας και χιόνι, (1) για άνεμο και πίεση και (3) οριζόντια για σεισμικά φορτία.
Μάζες στοιχείων, ίδιο βάρος. Δίνετε το ειδικό βάρος του υλικού και τσεκάρετε για να συμπεριληφθεί το ίδιο βάρος στοιχείων στους υπολογισμούς. Σε αυτή την περίπτωση το πρόγραμμα προσθέτει στα μόνιμα φορτία το ίδιο βάρος, για κάθε στοιχείο (ειδικό βάρος)x(εμβαδόν διατομής). Το ίδιο βάρος καθορίζεται αυτόματα με την επιλογή υλικού (χάλυβας 78.50 kN/m3).
Χάλυβα. Εδώ καθορίζετε τα βασικά για τη μελέτη μεταλλικών στοιχείων σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3. Επιλέγετε κατηγορία χάλυβα. Επιμέρους συντελεστές ασφαλείας υλικού, αυτοί είναι σύμφωνα με το Εθνικό προσάρτημα, για ULS (οριακή κατάσταση αστοχίας) γM0 = 1.00, γM1 = 1.00, γM2 = 1.25. Είναι απαραίτητο να καθορίσετε τα μήκη λυγισμού. Lcy μήκος λυγισμού εντός επιπέδου πλαισίου. Αν είναι αμετάθετο πλαίσιο αυτό είναι μικρότερο του ύψους υποστυλώματος, αν είναι μεταθετό είναι μεγαλύτερο του ύψους υποστυλώματος. Lcz μήκος λυγισμού εκτός επιπέδου πλαισίου και εξαρτάται από τις παράπλευρες εγκάρσιες στηρίξεις. Για την οριζόντιο δοκό αυτό συνήθως είναι η απόσταση εγκάρσιων δοκών ή τεγίδων. Στη στήλη Μελέτη σημειώστε με 1 τα στοιχεία που θέλετε να συμπεριληφθούν στη μελέτη μεταλλικών στοιχείων. Στο παράδειγμα στοιχεία 1 και 2 σημειώθηκαν με (1) ενώ στοιχείο 3 με (0). Η μελέτη χάλυβα δεν θα συμπεριλάβει το στοιχείο 3 (δεξιά υποστύλωμα) και δεν χρειάζεται, καθώς λόγω συμμετρίας η μελέτη του είναι ίδια με το στοιχείο 1 (αριστερά υποστύλωμα).
Για τον καθορισμό του μήκους λυγισμού στύλων σε μεταθετά και αμετάθετα πλαίσια σύμφωνα με Ευρωκώδικα 3 συμπεριλήφθηκαν βοηθητικά εργαλεία στο πρόγραμμα.

Για το συγκεκριμένο παράδειγμα δίνετε άνοιγμα (ακραίο άνοιγμα), ύψος ορόφου και λόγο ροπών αδράνειας υποστυλώματος με δοκό
Icolumn/Ibeam = 2. Lcr = 1.45 x L = 1.45 x 4.60 = 6.67 m.

Αφού έχετε δώσει όλα τα στοιχεία, η μελέτη μεταλλικών στοιχείων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3.

 Ελέγχετε εάν κάθε στοιχείο ικανοποιεί τη μελέτη.

Κλικ  για πλήρες σελιδοποιημένο τεύχος με σκαριφήματα. Από την προεπισκόπηση μπορείτε να εκτυπώσετε όλο ή μέρος (από σελίδα σε σελίδα) του τεύχους   ή να εξάγετε το τείχος σε PDF ή word αρχεία .

Περισσότερα παραδείγματα PDF...