Πληροφορίες
DEMO
Βιβλίο Οδηγιών 
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

      

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
 

Νέο πρόγραμμα Πίνακες Χαλύβδινων Διατομών σύμφωνα με Ευρωκώδικα 3, ΕΝ1993-1-1:2005

Πίνακες με όλες τις πρότυπες χαλύβδινες διατομές, διαστάσεις και ιδιότητες, κατάταξη, αντοχές, αντοχή σε καμπτικό και στρεπτοκαμπτικό λυγισμό σύμφωνα με Ευρωκώδικα 3, EN1993-1-1:2005. Συμπεριλαμβάνονται μη πρότυπες διατομές και συγκολλητές διατομές με διαστάσεις που δίνονται από τον χρήστη.


Πίνακες με διαστάσεις και ιδιότητες πρότυπων διατομών

Επιλέγετε τον τύπο της διατομής και εμφανίζονται όλες οι διατομές της επιλεγμένης κατηγορίας, οι διαστάσεις και οι ιδιότητες.

Αναλυτική κατάταξη της επιλεγμένης διατομής (1,2,3,4). 

Τιμές αντοχών, εφελκυσμός, θλίψη, διάτμηση και κάμψη.

Τιμές αντοχών σε καμ
πτικό και στρεπτοκαμπτικό λυγισμό για διάφορα μήκη λυγισμού.

Αυτόματη ενεργοποίηση επιλογής χαλύβδινων διατομών από πίνακες στο FRAME2Dexpress.

Περισσότερα pdf...

Κατάταξη και αντοχές πρότυπων διατομών

·    Κατάταξη (1,2,3,4) σύμφωνα με EN1993-1-1:2005 §5.5 για αξονικό φορτίο ή καμπτικές ροπές.

·    Τιμές αντοχής σε οριακή κατάσταση αστοχίας για εφελκυσμό, θλίψη, κάμψη και τέμνουσα σύμφωνα με EN1993-1-1:2005 §6.2

·    Αντοχή σε καμπτικό λυγισμό για διάφορα μήκη λυγισμού (Lc) σύμφωνα με EN1993-1-1:2005 §6.3.1

·    Αντοχή σε στρεπτοκαμπτικό λυγισμό για διάφορα μήκη πλευρικού λυγισμού (Lτ) σύμφωνα με EN1993-1-1:2005 §6.3.2 

Μη πρότυπες διατομές
Διατομές με δυνατότητα καθορισμού διαστάσεων από το χρήστη.
Συγκολλητές διατομές

Δυνατότητα εισαγωγής των βασικών διαστάσεων, των πάχων κορμού και πέλματος της διατομής.

Αυτόματος υπολογισμός των ιδιοτήτων της διατομής (εμβαδά, ροπές αδράνειας, ροπές αντίστασης).

Κατάταξη και αντοχές συγκολλητών διατομών σύμφωνα
με
EN1993-1-1:2005.
Τύποι διατομών που περιέχονται στο πρόγραμμαΠαραμετροποίηση αντοχών χάλυβα.

Παραμετροποίηση συντελεστών ασφαλείας υλικού
γΜ

Επιλογή γλώσσας Ελληνικά ή Αγγλικά.

Εγχειρίδιο χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή.

Ενημερώσεις προγράμματος δωρεάν μέσω internet. 

 
 
Προς παραγγελία
Παραδείγματα χρήσης πινάκων προγράμματος

Παράδειγμα 1

Υποστύλωμα 5.20 m.
Μόνιμο φορτίο
G = 80 kN, κινητό φορτίο Q = 120 kN. Χάλυβας S 355.
Ολικό φορτίο σχεδιασμού υποστυλώματος:

Ned
=1.35xG+1.50xQ = 1.35x80+1.50x120 = 288 kN
Μήκη λυγισμού: Liy = 5.20 m, Liz = 5.20 m

 


Στην κεντρική οθόνη, κλικ στο Κατάταξη και αντοχές πρότυπων διατομών.

Αριστερά επιλέγετε τον τύπο της διατομής ΗΕΑ.
Κλικ στο + και ανοίγουν όλες οι επιλογές διατομών ΗΕΑ.
Για τον χάλυβα που έχετε S 355 και μήκος λυγισμού 5.20 m, (πίνακας μεταξύ 5.0 m και 6.0 m), ελέγχετε Nbyrd και Nbzrd (αντοχές σε αξονικό φορτίο για λυγισμό κατά y-y και z-z άξονα) να είναι μεγαλύτερες από το ολικό φορτίο του υποστυλώματος Ned = 288 kN.
Η διατομή ΗΕ 180 Α σας καλύπτει γιατί για μήκος λυγισμού 6.0m>5.20m, έχει αντοχές Nbyrd = 900 kN > 288 kN και Nbzrd = 397 kN > 288 kN.


Παράδειγμα 2

Δοκός 5.80 m.
Μόνιμο φορτίο g = 18 kN/m.
Κινητό φορτίο q = 24 kN/
m.
Χάλυβας S 355.
Φορτίο σχεδιασμού :
qed = 1.35x18.0+1.50x24.0 = 60.30 kN/m
Μέγιστη καμπτική ροπή σχεδιασμού:
My,ed =  60.30x5.80
2/8 = 253.6 kNm
Μέγιστη διατμητική δύναμη σχεδιασμού:
Vz,ed = 60.30x5.80/2 = 174.9 kN

Στην κεντρική οθόνη, κλικ στο Κατάταξη και αντοχές πρότυπων διατομών.

Aριστερά επιλέγετε τον τύπο της διατομής IPE.
Κλικ στο + και ανοίγουν όλες οι επιλογές διατομών IPE.
Για χάλυβα S 355 και μήκος πλευρικού λυγισμού L
Lt = 5.80 m, (πίνακας 6.0 m), ελέγχετε Μbrd2 (παραβολικό διάγραμμα ροπών) να είναι μεγαλύτερη από την μέγιστη ροπή που δρα στη δοκό My,ed = 253.6 kNm.
Η διατομή IPE 500 σας καλύπτει.
Για μήκος λυγισμού 6.0 m>5.80 m, έχει αντοχή σε καμπτική ροπή λόγω πλευρικού λυγισμού Μbrd2 = 288 kNm>253.6 kNm.
Στον πίνακα από πάνω ελέγχετε και τις υπόλοιπες αντοχές.
Αντοχή σε διάτμηση Vc,rdz = 1227 kN, αντοχή σε κάμψη Mc,rdy = 779 kNm.