Πληροφορίες
DEMO    
F.A.Q.
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Πρόγραμμα διαστασιολόγησης τμημάτων κατασκευών από Ωπλισμένο σκυρόδεμα - Ευρωκώδικας 2

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
Προσθήκες νέας έκδοσης BETONexpress:

·      Διάτρηση πλακών, οπλισμός διάτρησης.
·    Σχεδιασμός σημειακών εδραζόμενων πλακών (πλάκες χωρίς δοκούς).
·    Υπολογισμός φέρουσας ικανότητας εδάφους (Ευρωκώδικας 7, προσάρτημα Δ).
·    Πέδιλα μεταλλικών κατασκευών.
·    Πισίνες-δεξαμενές νερού.
·    Τοίχοι υπογείων.
·    Μεμονωμένοι τοίχοι σε κατακόρυφα-οριζόντια φορτία στην κορυφή.
·    Μεμονωμένοι τοίχοι σε οριζόντια κατανεμημένα φορτία.
·    Θεμελιώσεις σε πασσάλους
·    Τόξα - Θόλοι
Προς παραγγελία

Σημειακά εδραζόμενες πλάκες, Διάτρηση

Σχεδιασμός έναντι διάτρησης διατομής πλάκας εδραζόμενης σε υποστύλωμα σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 § 6.4.
Έλεγχος αντοχής σε διάτρηση στην κρίσιμη περίμετρο γύρω από το υποστύλωμα. Εαν η διατμητική τάση σχεδιασμού ved υπερβαίνει την τέμνουσα αντοχής σχεδιασμού vrd,c το πρόγραμμα υπολογίζει τον απαιτούμενο οπλισμό συνδετήρων διάτμησης.


Σχεδιασμός σημειακά εδραζόμενων πλακών (πλάκες χωρίς δοκούς)

Σχεδιασμός σημειακά εδραζόμενων πλακών με εσωτερικά ανοίγματα Lx Ly και ακραία ανοίγματα Lx’ και Ly’.
Επιλέξτε ΝΑΙ ή ΟΧΙ, αν θέλετε να χρησιμοποιηθεί οπλισμός διάτρησης.
Αν επιλέξετε ΝΑΙ τότε ο κατάλληλος οπλισμός διάτρησης θα υπολογιστεί αν βVed>Vrd,c.
Αν επιλέξετε ΟΧΙ τότε σε περίπτωση μη επάρκειας θα λάβετε μήνυμα για αύξηση πάχους πλάκας. 

Οι ροπές στηρίξεων μειώνονται με (1-cx/Lx) 2 και (1-cy/Ly)2 στην x και y κατεύθυνση.
Οι ροπές ανοιγμάτων μειώνονται με (1-cx/Lx) και (1-cy/Ly) στην x και y κατεύθυνση.      
Οι καμπτικές ροπές που υπολογίζονται για το φάτνωμα πλάκας χωρίζονται κατά τις δύο διευθύνσεις σε μια εσωτερική λωρίδα (λωρίδα ανοίγματος) κα δύο εξωτερικές λωρίδες (λωρίδες στηρίξεων) σύμφωνα με Ευρωκώδικα 2 Προσάρτημα I, ως ακολούθως:
  ·   Αρνητικές ροπές: λωρίδες στήριξης 70%, λωρίδα ανοίγματος 30%
  ·   Θετικές ροπές   : λωρίδες στήριξης 55%, λωρίδα ανοίγματος 45%
Οι λωρίδες στηρίξεων και στις δύο x και y κατευθύνσεις είναι το ελάχιστο (Lx,Ly)/2

Φέρουσα ικανότητα εδάφους

Η βάση για το σχεδιασμό θεμελιώσεων είναι η φέρουσα ικανότητα του εδάφους.
Η τιμή σχεδιασμού της κατακόρυφης φέρουσας ικανότητας εδάφους μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας προσεγγιστικές σχέσεις που προκύπτουν από τη θεωρία της πλαστικότητας και πειραματικά αποτελέσματα.
Το προσάρτημα Δ του Ευρωκώδικα 7 EN1997:2004 αναφέρει την μέθοδο για τον υπολογισμό των τιμών σχεδιασμού της φέρουσας ικανότητας για αστράγγιστες συνθήκες και συνθήκες πλήρους στράγγισης.

Οι υπολογιστικές μέθοδοι του προσαρτήματος Δ του Ευρωκώδικα 7 EN1997:2004 για αστράγγιστες συνθήκες και συνθήκες πλήρους στράγγισης συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα.
Η τιμή σχεδιασμού της κατακόρυφης φέρουσας ικανότητας υπολογίζεται για οριακές καταστάσεις EQU, STR και GEO.
Για συνθήκες πλήρους  στράγγισης οι ουσιώδεις ιδιότητες του εδάφους είναι η γωνία διατμητικής αντίστασης φk [°] και η ενεργός συνοχή c[kPA].
Για αστράγγιστες συνθήκες η ουσιώδης ιδιότητα του εδάφους είναι η αστράγγιστη διατμητική αντοχή cu [kPa].
Για τον υπολογισμό της τιμής σχεδιασμού της κατακόρυφης φέρουσας ικανότητας εδάφους άλλες παράμετροι είναι οι διαστάσεις θεμελίου, το βάθος θεμελίωσης, το κατακόρυφο και οριζόντιο φορτίο και οι εκκεντρότητες φορτίου. 

Σε όλα τα πέδιλα και τους τοίχους αντιστήριξης έχει προστεθεί το κουμπί  για τον υπολογισμό της τιμής σχεδιασμού της κατακόρυφης φέρουσας ικανότητας εδάφους.


Πέδιλα μεταλλικών κατασκευών

Τα πέδιλα από οπλισμένο σκυρόδεμα στύλων μεταλλικών κατασκευών πρέπει να σχεδιάζονται να αντέχουν τις μέγιστες καταπονήσεις εδάφους για τα φορτία κατασκευής και πρέπει να έχουν αρκετό βάρος να αντισταθμίζουν τις προς τα άνω δυνάμεις ανύψωσης λόγω φορτίων ανέμου και σεισμού.
Έχετε την δυνατότητα να υπολογίσετε πέδιλα με αρθρωτή ή πακτωμένη ανωδομή.
Μπορείτε να καθορίσετε οι οριζόντιες δυνάμεις να παραλαμβάνονται μόνο με παθητικές ωθήσεις γαιών ή και με οριζόντιο ελκυστήρα στο επίπεδο του δαπέδου.

Φορτία πεδίλου

Οι τελικές τιμές σχεδιασμού φορτίων μετά τον πολλαπλασιασμό με τους επιμέρους συντελεστές δράσεων (γG και γQ), Ευρωκώδικας 1990-1-1, Πίνακας l.A1.2

Για φορτία προς τα κάτω συνήθως γG =1.35 (μη ευνοϊκός), γQ=1.50.
Για φορτία προς τα πάνω (ανύψωση) συνήθως γG =0.90 (ευνοϊκός), γQ=0.00.
Το ύψος του φορτίου πάνω από τη στάθμη θεμελίωσης πρέπει να καθορίζεται.
Ελκυστήρας και παθητική ώθηση γαιών

Μεγάλη οριζόντια δύναμη που ασκείται στη βάση των υποστυλωμάτων προς τα έξω λόγω της κάμψης των υποστυλωμάτων από τα οριζόντια φορτία.
Αυτή η δύναμη παραλαμβάνεται με δύο τρόπους ανάλογα με την επιλογή του μελετητή:
·  Ελκυστήρας που σκυροδετείτε στο δάπεδο της κατασκευής
Ο ελκυστήρας αυτός αποτελείται από χάλυβα οπλισμού διαμέτρου 25mm που αγκυρώνεται στη βάση των υποστυλωμάτων. Αυτός ο τρόπος παραλαβής της οριζόντιας δύναμης είναι πιο απλός και ασφαλής.

 · Παθητική ώθηση γαιών
Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνει σωστή συμπύκνωση των γαιών γύρω από τα πέδιλα και προσοχή στην απορροή υδάτων, για να μην υπάρχει μείωση της ενεργητικής ώθησης από το έδαφος.
Η εγκάρσια διάσταση πεδίλου
By και το ύψος πεδίλου Bh χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ενεργητικής επιφάνειας για παθητική ώθηση.

Το πρόγραμμα αυτόματα υπολογίζει τις διαστάσεις πεδίλου έτσι ώστε το βάρος να είναι αρκετό να αντισταθμίσει τις δυνάμεις προς τα πάνω και η παράπλευρη ώθηση να αντισταθμίζει τις οριζόντιες δυνάμεις.

Πισίνες - δεξαμενές νερού
Σχεδιασμός ορθογωνικών δεξαμενών νερού. Ο υπολογισμός βασίζεται σε 2-διαστάσεων διατομή εγκάρσια στο πλάτος της πισίνας. Βασικές διαστάσεις, πλάτος πισίνας B [m], μήκος πισίνας L [m] και βάθος H [m].
Η πισίνα “κάθεται” σε ελαστικό έδαφος και τα εντατικά μεγέθη υπολογίζονται με ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων.
Οι κατακόρυφοι τοίχοι υποδιαιρούνται σε δύο στοιχεία μήκους
H/2. Ο πυθμένας υλοποιείται με 16 ραβδωτά στοιχεία με κόμβους που συνδέονται στο έδαφος με ελαστικά ελατήρια. Η αξονική ακαμψία των ελατηρίων υπολογίζεται από το μοντέλο θεμελίωσης Winkler και το μέτρο συμπίεσης εδάφους Ks [kN/m2/m].
 
Οι φορτίσεις περιλαμβάνουν όλους τους συνδυασμούς σύμφωνα με Ευρωκώδικα 0 (
EQU, STR και GEO) για:
   ·  Άδεια δεξαμενή νερού, μόνο φόρτιση γαιών,
   ·  Γεμάτη δεξαμενή νερού χωρίς φόρτιση γαιών
   ·  Γεμάτη δεξαμενή νερού με φόρτιση γαιών.
Ο σχεδιασμός οπλισμένου σκυροδέματος περιλαμβάνει και έλεγχο σε συνθήκες λειτουργικότητας, με όριο (μέγεθος) ρηγμάτωσης σκυροδέματος καθοριζόμενο από τον χρήστη.

Τοίχοι υπογείων

                                           

·  Τοίχοι που μόνο η βάση συγκρατείται οριζόντια λόγω δαπέδου.
·  Τοίχοι που η βάση και η κορυφή συγκρατείται οριζόντια λόγω δαπέδου και οροφής.
Στην πρώτη περίπτωση η οριζόντια ολίσθηση του τοίχου παρεμποδίζεται λόγω δαπέδου. Οι ωθήσεις γαιών υπολογίζονται ως συνήθως κατά Coulomb (1776) ή Rankine (1857) θεωρία, Ευρωκώδικας 7 § 9.5.1. 
Στη δεύτερη περίπτωση η μετακίνηση της κορυφής του τοίχου παρεμποδίζεται επίσης λόγω οροφής. Οι ωθήσεις γαιών υπολογίζονται σε συνθήκες ηρεμίας με συντελεστή Ko σύμφωνα με Jaky (1948), Ευρωκώδικας 7 § 9.5.2.

Μεμονωμένοι τοίχοι
                                                                          
Μεμονωμένοι φέροντες τοίχοι σε κατακόρυφα και οριζόντια φορτία στην κορυφή χωρίς πίεση γαιών.
Το κατακόρυφο φορτίο στην κορυφή μπορεί να καθοριστεί από Ευρωκώδικα 1-1-1:2001 Πίνακας 6.12, τα Εθνικά προσαρτήματα και τη χρήση του κτιρίου.
Το κατακόρυφο φορτίο στην κορυφή μπορεί επίσης να καθοριστεί από Ευρωκώδικα 1-1-7:2006, σε περίπτωση φορτίου κρούσης. 

Τοίχοι με οριζόντιο κατανεμημένο φορτίο

Σε περίπτωση φορτίου ανέμου η πίεση ανέμου υπολογίζεται σύμφωνα με Ευρωκώδικα 1-1-4:2005.

Θεμελιώσεις σε πασσάλους
Μεμονωμένοι πάσσαλοι
Ομάδες πασσάλων

Τόξα - Θόλοι

Προς παραγγελία