Πληροφορίες
F.A.Q.   
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Αμοιβές Δημοσίων Έργων Ν.3316/2005

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
Ιστορικό του προγράμματος Αμοιβές Δημοσίων Έργων

Ημερομηνία Έκδοση Αλλαγές

Revised: Μαρτίου 29, 2024.


03/24

 29.03.2024

Νέα τιμή (τκ) για το έτος 2024 = 1,399

Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών έτους 2024

Αναφορικά με την αναπροσαρμογή της τιμής του συντελεστή (τκ) του Κανονισμού
Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το 2024 σας ενημερώνουμε τα εξής:
Για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών και υπηρεσιών για το έτος 2024, ο
συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει», που εγκρίθηκε με την αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/17-05-2017 (ΦΕΚ Β΄2519) Απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. (όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΝΣ/οικ.56023/ΦΝ466/02-08-2017, ΦΕΚ 2724 Β’/03-08-2017) έχει τιμή (τκ) = 1,399.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του ως άνω Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών, η τιμή
αυτή «ορίζεται για κάθε έτος ως ο λόγος του επίσημου γενικού δείκτη καταναλωτή του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους προς τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του έτους 2004».

Με βάση το δελτίο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και μετά την αναπροσαρμογή του Έτους Βάσης στο 2020 (2020 Δεκεμβ.= 99,844), ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου 2004 αντίστοιχα αναμορφώθηκε σε 83,271 και ο αντίστοιχος δείκτης Δεκεμβρίου 2023 διαμορφώθηκε σε 116,473. Ως εκ τούτου η τιμή του συντελεστή (τκ), που προκύπτει ως ο λόγος 116,473/ 83,271 ισούται με 1,399.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 8.δ.ββ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016
όπως ισχύει οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20-03-2024 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω τιμή για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής.

Προκειμένου δηλαδή να υπολογιστεί η προεκτιμώμενη αμοιβή μιας μελέτης ή μιας υπηρεσίας,
σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πρέπει η αρμόδια υπηρεσία να εφαρμόσει τιμή του συντελεστή (τκ)
=1,399.

03/23
 24.03.2023
Νέα τιμή (τκ) για το έτος 2023 = 1,351
Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών έτους 2023.

Για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών και υπηρεσιών για το έτος 2023, ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει», που εγκρίθηκε με την αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/17-05-2017 (ΦΕΚ Β΄2519) Απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. (όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΝΣ/οικ.56023/ΦΝ466/02-08-2017, ΦΕΚ 2724 Β’/03-08-2017) έχει τιμή (τκ) = 1,351.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του ως άνω Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών, η τιμή αυτή «ορίζεται για κάθε έτος ως ο λόγος του επίσημου γενικού δείκτη καταναλωτή του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους προς τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του έτους 2004».
Με βάση το δελτίο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και μετά την αναπροσαρμογή του Έτους Βάσης (2020 Δεκεμβ.= 99,844), ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου 2004 αναμορφώθηκε σε 83,271 και ο αντίστοιχος δείκτης Δεκεμβρίου 2022 διαμορφώθηκε σε 112,533.
Ως εκ τούτου η τιμή του συντελεστή (τκ), που προκύπτει ως ο λόγος 112,533/ 83,271 ισούται με 1,351.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 8.δ.ββ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20-03-2023 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω τιμή για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής.
Προκειμένου δηλαδή να υπολογιστεί η προεκτιμώμενη αμοιβή μιας μελέτης ή μιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πρέπει η αρμόδια υπηρεσία να εφαρμόσει τιμή του συντελεστή (τκ) =1,351.
04/22  04.04.2022
Νέα τιμή (τκ) για το έτος 2022 = 1,260
Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών έτους 2022.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 8.δ.ββ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20-3-2022 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω τιμή για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής.

05/21

 

 07.05.2021

 
Νέα τιμή (τκ) για το έτος 2021 = 1,199
Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2021.

Οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20-3-2021 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω τιμή για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής.

04/20

 

09.04/2020

 
Νέα τιμή (τκ) για το έτος 2020 = 1,227
Οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20-3-2020 λαμβάνουν υποχρεωτικά
υπόψη την ως άνω τιμή για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής.


01/20

 


02.01/2020

Ενημέρωση αδειών χρήσης 2020.

12/19

 

05.12/2019

 
Νέα τιμή (τκ) για το έτος 2019 = 1,218

3/18

 

24.03/2018

 
Νέα τιμή (τκ) για το έτος 2018 = 1,211

6/17

 

27.06/2017

 
 
Νέα τιμή (τκ) για το έτος 2017 = 1,203

5/16

 

15.05/2016

 
Νέα τιμή (τκ) για το έτος 2016 = 1,203

7/15

 

07.06/2015

 
Νέα τιμή (τκ) για το έτος 2015 = 1,205
Tιμή (τκ) για το έτος 2014 = 1,237

3/13

 

13.03/2013

 
Νέα τιμή (τκ) για το έτος 2013 = 1,259
Για τις προκηρύξεις που εγκρίνονται μέχρι και τις 20-3-2013, ο συντελεστής (τκ) εξακολουθεί να έχει την τιμή (τκ) = 1,249. 

3/12

 

02.03/2012

 
Νέα τιμή (τκ) για το έτος 2012 = 1,249 (μετά τις 20-3-2012 )
Για τις προκηρύξεις που εγκρίνονται μέχρι και τις 20-3-2012, ο συντελεστής (τκ) εξακολουθεί να έχει την τιμή (τκ) = 1,219. 

12/11

 

14.12/2011

 
Νέα τιμή (τκ) για το έτος 2011 = 1,219
Για τις προκηρύξεις που εγκρίνονται μέχρι και τις 20/3/2011 ο συντελεστής (τκ) εξακολουθεί να έχει την τιμή (τκ) = 1,159

2/10 01.02/2010 Νέα τιμή (τκ) για το έτος 2010 = 1,159
Για τις προκηρύξεις που εγκρίνονται μέχρι και τις 20/3/2010 ο συντελεστής (τκ) εξακολουθεί να έχει την τιμή (τκ) = 1,130.

3/09  07.03/2009 Νέα τιμή (τκ) για το έτος 2009 = 1,130

4/08  04.02/2008 Νέα τιμή (τκ) για το έτος 2008 = 1,108

1/08  01.01/2008 Πρώτη έκδοση προγράμματος