Πληροφορίες
DEMO   
Βιβλίο Οδηγιών   
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Παραγγελία

Υπολογισμός και Σχεδίαση μεταλλικών κατασκευών σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
STEELexpress                Υπολογισμός και Σχεδίαση μεταλλικών κατασκευών σύμφωνα με EC 3 EN 1993:2005
Με το πρόγραμμα STEELexpress μπορείτε να διαστασιολογήσετε στοιχεία από δομικό χάλυβα.  

Κατάταξη διατομών, Αντοχή διατομών σε απλές και σύνθετες δράσεις, Αντοχή μελών σε λυγισμό. Σχεδιασμός συνδέσμων. Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων, απλών πλαισιακών κατασκευών (μονώροφα, διώροφα πλαίσια), πατώματα και στέγες. Σχεδιασμός τεγίδων και συνδέσμων δυσκαμψίας. Σχεδιασμός πεδίλων μεταλλικών κατασκευών.
Παράμετροι σύμφωνα με το Εθνικό προσάρτημα. Λεπτομερές τεύχος με αναφορές στον Ευρωκώδικα, σκαριφήματα και σχέδια. Πίνακες με όλες τις πρότυπες χαλύβδινες διατομές, διαστάσεις και ιδιότητες, κατάταξη, αντοχές, αντοχή σε καμπτικό και στρεπτοκαμπτικό λυγισμό σύμφωνα με Ευρωκώδικα. Διατομές με ιδιότητες καθοριζόμενες από το χρήστη, συγκολλητές διατομές.

Το πρόγραμμα διατίθεται και σε Αγγλική Έκδοση.


Διαστασιολόγηση μεταλλικών πλαισίων

Ενός ανοίγματος μονώροφα πλαίσια σε κατακόρυφα και οριζόντια φορτία.

Ενός ανοίγματος μονώροφα πλαίσια σε κατακόρυφα, οριζόντια φορτία και συγκεντρωμένα φορτία στα υποστυλώματα.

Ενός ανοίγματος μονώροφα πλαίσια σε φορτία χιονιού ανέμου και σεισμού.

Διώροφα πλαίσια κατακόρυφα και οριζόντια φορτία. 

Διαστασιολόγηση μεταλλικών δοκών
 

Δοκός ενός ανοίγματος (αμφιέρειστη, αμφίπακτη, μονόπακτη).
Συνδυασμός ομοιόμορφων και συγκεντρωμένων φορτίων.
Διάφορα μήκη πλευρικού λυγισμού.

Δοκοί πατωμάτων ενός, δύο ανοιγμάτων και μονοπρέχουσες. Πλευρικά χωρίς ή με προστασία, πλευρική υποστήριξη στο μέσο, στα τρίτα του ανοίγματος ή σε όλο το μήκος.

Δοκοί οροφής ενός ή δύο ανοιγμάτων. Φορτίο χιονιού,  ανέμου πίεση και υποπίεση, επιβεβλημένο φορτίο.

Διαστασιολόγηση τεγίδων. Αμφιέρειστες ή συνεχής, πλευρικά συγκρατούμενες ή όχι.

Διαστασιολόγηση μεταλλικών υποστυλωμάτων

Υποστυλώματα σε θλίψη (διάφορες συνθήκες στήριξης και μήκη λυγισμού).

Υποστυλώματα  σε αξονικό φορτίο και απλή ή διαξονική κάμψη.

Υποστυλώματα σε απλές κατασκευές (μεμονωμένα υποστυλώματα, υποστυλώματα αμετάθετων ή μεταθετών πλαισίων).

Συνδέσεις μεταλλικών κατασκευών

Σχεδιασμός συνδέσεων τμημάτων μεταλλικών κατασκευών σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3-1-8.
Σύνδεση εφελκυόμενων ράβδων

Ένα διατμητικό επίπεδο
Διπλό διατμητικό επίπεδο
Συνέχιση λεπίδων
Συνέχιση ράβδου διατομή

Σύνδεση δοκού σε δοκό  

Αποκατάσταση συνέχειας δοκού  
Σύνδεση δοκού Gerber
Στήριξη δοκού σε δοκό με γωνιακά

Σύνδεση δοκού με υποστύλωμα

Σύνδεση δοκού-υποστυλώματος με γωνιακά 
Σύνδεση δοκού-υποστυλώματος με μετωπική πλάκα

Συνδέσεις πλαισιακών φορέων  

Kοχλιωτές συνδέσεις με μετωπική πλάκα.

Σύνδεση κορυφαίου κόμβου
Σύνδεση ζυγώματος με υποστύλωμα με ενίσχυση
Σύνδεση ζυγώματος με υποστύλωμα χωρίς ενίσχυση
Απλή έδραση υποστυλώματος
Πακτωμένη έδραση υποστυλώματος

Συνδέσεις με πείρους  

Aρθρωση μέσω πείρου
Σύνδεση δοκού
Gerber

Διαστασιολόγηση αντιανέμιου συστήματος ακαμψίας

Σύνδεσμοι δυσκαμψίας απαιτούνται για να αντισταθμίσουν τις εγκάρσιες δράσεις του ανέμου και του σεισμού.

Κατακόρυφο αντιανέμιο σύστημα στους πλευρικούς τοίχους ανάμεσα στα υποστυλώματα.
Αυτό το σύστημα μεταφέρει τα οριζόντια εγκάρσια φορτία από τη στέγη στο έδαφος και αποτελεί προσωρινή ακαμψία κατά τη κατασκευή.

Οριζόντιο αντιανέμιο σύστημα
.
Στη στέγη για να μεταφέρει τα οριζόντια φορτία, στη στέγη στο κατακόρυφο αντιανέμιο σύστημα έδαφος  και αποτελεί προσωρινή ακαμψία κατά τη κατασκευή.

Διαστασιολόγηση πεδίλων μεταλλικών κατασκευών

Πέδιλα με σύνδεση άρθρωσης σε κατακόρυφα και οριζόντια φορτία.

Πέδιλα με σύνδεση πάκτωσης σε κατακόρυφα, οριζόντια φορτία και ροπή.

Πέδιλα μόνο με παθητική ώθηση για αντίσταση σε οριζόντιες δυνάμεις.

Πέδιλα με ελκυστήρα για παραλαβή οριζόντιων δυνάμεων.

Διαστασιολόγηση πλάκας έδρασης και συστήματος αγκύρωσης για απλή στήριξη άρθρωσης ή πάκτωση

Διαστασιολόγηση συστήματος αγκύρωσης βάσεων υποστυλωμάτων

Απλή σύνδεση (κατακόρυφες και οριζόντιες δυνάμεις).
Σύνδεση πάκτωσης (κατακόρυφες, οριζόντιες δυνάμεις και ροπή ανατροπής).

Αγκύρια με άγκιστρα ή πλάκες αγκύρωσης.

Αντοχή διατομών
 

Σχεδιασμός χαλύβδινων διατομών για διάφορους συνδυασμούς δράσεων σε κατάστασης αστοχίας (ULS).

Απλές δράσεις
Εφελκυσμός Nt
Θλίψη Nc
Κάμψη Myy
Κάμψη Mzz
Διάτμηση Vz
Διάτμηση Vy

Διπλή δράση
Κάμψη και θλίψη Nc-Myy
Κάμψη και θλίψη Nc-Mzz
Διαξονική κάμψη Myy-Mzz
Θλίψη και διάτμηση Nc-Vz
Θλίψη και διάτμηση Nc-Vy

Συνδυασμοί δράσεων
Θλίψη κάμψη και διάτμηση Nc-Vz-My
Εφελκυσμός κάμψη και διάτμηση Nt-Vz-My
Κάμψη και θλίψη Nc-Myy-Mzz

Κάμψη και εφελκυσμός Nt-Myy-Mzz
Αξονική δύναμη διάτμηση και κάμψη N-V-M

 Αντοχή μελών σε λυγισμό

Αντοχή μελών σε λυγισμό και πλευρικό λυγισμό για διάφορα μήκη λυγισμού.

Μέλη σταθερής διατομής EN1993-1-1:2005 παρ. 6.3.1.

Υποστυλώματα με αξονικό φορτίο


Ομοιόμορφα μέλη σε κάμψη EN1993-1-1:2005 παρ. 6.3.2

Δοκοί σε καμπτικά κατακόρυφα φορτία.

Αντοχή μελών σε στρεπτοκαμπτικό λυγισμό

Ομοιόμορφα μέλη σε κάμψη και θλίψη EN1993-1-1:2005 παρ. 6.3.3 

Υποστυλώματα σε θλίψη και κάμψη
Δοκοί με κατακόρυφο φορτίο και θλίψη


Διάφοροι συνδυασμοί φορτίσεων και συνθήκες στήριξης.


Χαλύβδινες διατομές

Πρότυπες διατομές, μη πρότυπες διατομές, συγκολλητές διατομές.
Διαστάσεις και γεωμετρικές ιδιότητες.
Κατάταξη διατομών.
Αντοχή διατομών σε δράσεις (αξονικά φορτία διάτμηση, ροπές).
Αντοχή διατομών σε λυγισμό και πλευρικό λυγισμό για διάφορα μήκη λυγισμού.


Πίνακες με όλες τις πρότυπες χαλύβδινες διατομές.

Διαστάσεις, ιδιότητες, κατάταξη, αντοχές σε διάφορες δράσεις, αντοχή σε λυγισμό και στρεπτοκαμπτικό λυγισμό.

Πίνακες μη πρότυπων χαλύβδινων διατομών
Διατομές με δυνατότητα καθορισμού διαστάσεων από το χρήστη.

Πίνακες διατομών για συγκολλητές διατομές

Πίνακες και γραφήματα Ευρωκώδικα 3

  • Καμπύλες λυγισμού
  • Μέθοδοι υπολογισμού κρίσιμης ελαστικής ροπής πλευρικού λυγισμού Mcr
  • Μήκη λυγισμού αμετάθετων και μεταθετών πλαισίων

Προεπισκόπηση και εκτύπωση τεύχους

Πλήρες τεύχος με αναλυτικούς υπολογισμούς. Αναφορές στους Ευρωκώδικες και σχέδια κατασκευής και συνδέσεων.

Περιεχόμενα τεύχους.

Δυνατότητα επιλογής τμημάτων μελέτης.

Εξαγωγή τεύχους μελέτης σε PDF και DOC αρχεία

Πλήρες σχεδιαστικό CAD για τον φορέα και λεπτομέρειες συνδέσεων για μονώροφα και διώροφα πλαίσια.

Ακριβής σχεδίαση υπό κλίμακα των αντικειμένων στο τεύχος.

Υψηλής ποιότητας εκτυπώσεις σχεδίων σε Α4, Α3, Α2 χαρτί.
Εξαγωγή σχεδίων σε PDF, WMF, αρχεία.

Εξαγωγή DXF αρχείων σε περιπτώσεις μονόροφων και διόροφων πλαισίων.

.
Παράδειγμα Τεύχους εκτύπωσης

Παράμετροι προγράμματος

Εθνικό προσάρτημα για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΛΟΤ για Ελλάδα και Εθνικό προσάρτημα Κύπρου).


Υλικά: Δομικοί χάλυβες, Οπλισμένο σκυρόδεμα, Ιδιότητες εδαφών.

Φορτίο χιονιού, φορτίο ανέμου, αντισεισμική μελέτη. 

Νομοθεσία - Ευρωκώδικες

EN1990:2002, Eurocode 0 Basis of Structural Design
EN1991-1-1:2002, Eurocode 1-1 Actions on structures
EN1991-1-3:2003, Eurocode 1-3 Snow loads

EN1991-1-4:2005, Eurocode 1-4 Wind actions

EN1992-1-1:2004, Eurocode 2 Reinforced concrete
CEN/TS 1992-4-1:2009, Design of fastenings in concrete, General
CEN/TS 1992-4-2:2009, Design of fastenings, Headed Fasteners
EN1993-1-1:2005, Eurocode 3 1-1 Design of Steel structures
EN1993-1-3:2005, Eurocode 3 1-3 Cold-formed members
EN1993-1-5:2006, Eurocode 3 1-5 Plated structural elements
EN1993-1-8:2005, Eurocode 3 1-8 Design of Joints
EN1997-1-1:2004, Eurocode 7 Geotechnical design
EN1998-1-1:2004, Eurocode 8 Design in earthquake environment

Βιβλίο οδηγιών

Εγχειρίδιο χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή.

Ενημερώσεις προγράμματος δωρεάν μέσω internet.

Βοηθητικά εργαλεία
  • Μετατροπή μονάδων
  • Εμβαδά χώρου με συντεταγμένες
  • Ιδιότητες διατομών
 
Κατεβάστε δωρεάν δοκιμαστική έκδοση STEELexpress